Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij afname van iedere vorm van dienst en/of product van Bodify. Bij betaling van de diensten en/of producten van Bodify gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Bodify behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

 

Inhoud diensten/producten

-          De inhoud van een Bodification bestaat uit voedingsadvies, trainingsadvies, periodieke metingen, toegang tot Team Bodify en onbeperkte coaching gedurende de periode dat de dienst wordt afgenomen. Standaard is bij de Bodification géén fysieke personal training inbegrepen, dit kan aanvullend afgenomen worden. Bodify verleent enkel voedingsadvies, er worden geen daadwerkelijke voedingsproducten verstrekt.

-          Personal Training kan als afzonderlijke dienst in combinatie met de Bodification afgenomen worden. Dit dient in overleg met de coach besproken te worden en hiervoor wordt een afzonderlijk tarief gerekend. Bij afname van afzonderlijke personal trainingen zijn geen trainingsadvies, voedingsadvies of coaching inbegrepen.

-          Bij een los voedingsplan / Nutrition+ is er sprake van een digitale intake en ontvangt de klant een enkel voedingsplan. Aanpassingen bij Nutrition+ bieden eveneens een enkel voedingsplan. Bij een los voedingsplan / Nutrition+ is géén coaching inbegrepen en kan de klant geen aanspraak maken op aanpassingen zonder bijbetaling. Wanneer de klant foutieve informatie heeft verstrekt waardoor het plan niet aansluit bij de klant, is Bodify hier niet aansprakelijk voor en is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

-          Bij afname van Personal Training zijn de kosten van sportschool Peak fit inbegrepen. Een abonnement op de sportschool is echter niet inbegrepen.

-          Bodify behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van bovengenoemde diensten/producten en hierbij af te wijken van de reguliere tarieven.

 

Levertijd

Bij afname van voedings- en/of trainingsadvies wordt gestreefd naar een uiterlijke levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Wanneer hiervan afgeweken zal worden wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

Betaling

-          Bij afname van een dienst of product van Bodify dient de klant het gehele verschuldigde bedrag zoals bij aanvang overeengekomen te voldoen.

-          Het verschuldigde bedrag dient na het sluiten van de overeenkomst tijdig voldaan te worden om levering binnen de gestelde termijn te waarborgen.

-          De klant heeft geen recht op de diensten en/of producten van Bodify alvorens het bedrag voldaan is en Bodify behoudt het recht om levering te weigeren wanneer het verschuldigde bedrag niet voldaan wordt.

-          De betaling wordt voldaan volgens de methode zoals overeengekomen in de overeenkomst, namelijk eenmalige bankoverschrijving, bankoverschrijving in termijnen of contante betaling.

-          Na betaling en ontvangst van het plan (Bodification/voedingsplan/Nutrition+) is er géén mogelijkheid tot restitutie van het aankoopbedrag. Bij betaling wordt aangenomen dat voor de klant duidelijk is wat hij/zij kan verwachten en dat er geen onduidelijk meer bestaat over het afgenomen product.

-          Bodify is een zelfstandige onderneming en werkt niet samen met andere instanties/zorgverleners. Diensten en/of producten van Bodify worden om deze reden niet vergoed vanuit de zorgverzekering (basis of aanvullend).

 

Bereikbaarheid

Bodify als zijnde coaches streven naar een zo groot mogelijke bereikbaarheid voor de klant en biedt daarom contactmogelijkheden via e-mail, Skype, Whatsapp, telefonisch contact en Facebook. Bodify streeft in de regel naar een responssnelheid onder de 2 uur en een uiterlijke responssnelheid van 12 uur. Hieraan zijn geen rechten verbonden en de klant kan Bodify niet aansprakelijk stellen wanneer om welke reden dan ook niet aan deze responssnelheid voldaan wordt. Wanneer een bericht niet ontvangen of gezien wordt kan de klant Bodify hiervoor eveneens niet aansprakelijk stellen, stuur dan nogmaals een bericht en/of via een ander communicatiekanaal om alsnog spoedig reactie te ontvangen. Wanneer Bodify gedurende een bepaalde periode minder (snel) of niet bereikbaar is zal de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

 

Werktijden binnen onze locatie Peak Fit in Silvolde zijn van 07:00 tot 19:00. Binnen deze tijden worden gesprekken, metingen en personal trainingen uitgevoerd. In overleg kunnen er in het weekend gesprekken, metingen of personal trainingen gehouden worden.

 

Tijdsduur overeenkomst, verlenging, opzeggen en beëindiging overeenkomst

-          Tenzij anders overeengekomen is de minimale tijdsduur van een Bodification programma 12 weken waarin de klant recht heeft op de diensten van Bodify. Dit betekent dat niet in volledige maanden wordt gewerkt en de klant behoudt hierbij dan ook geen recht op ondersteuning gedurende drie volledige maanden.

-          De klant heeft recht op personal training voor een tijdsduur zoals is overeengekomen met Bodify.

-          Het Bodification programma wordt automatisch stopgezet na de initiële overeenkomst van drie maanden (12 weken). Het programma kan door de klant wanneer gewenst verlengd worden in periodes van 4 weken. Deze verlenging vindt per enkele maand plaats. De initiële overeenkomst kan niet vroegtijdig door de klant beëindigd worden.

-          Tussen het einde van het initiële programma en de verlenging kan maximaal een periode van 2 maanden zitten waarin de klant géén diensten van Bodify afneemt, bijvoorbeeld vanwege vakantie, werk-gerelateerde zaken of privé-situatie.

-          De Bodification gaat van start vanaf de afgesproken begindatum die tijdens de intake wordt vastgesteld. De bodification loopt vanaf die datum 12 weken. Deze datum zal eveneens gehanteerd worden voor de opzegtermijn. De klant dient voor deze datum op te zeggen. Hierbij is sprake van een opzegtermijn van vier weken.

-          Opzegging dient te gebeuren via mail of brief, controleer hierbij altijd dat er een antwoord wordt ontvangen om te garanderen dat de opzegging is bevestigd door Bodify.

-          Bodify behoudt het recht om de overeenkomst en daarmee de dienstverlening per direct te beëindigen wanneer dit noodzakelijk geacht wordt. Hiervan kan sprake zijn van onder andere, maar niet uitsluitend: achterstand van betaling, geen naleving van de adviezen, conflict tussen klant en dienstverlener of wanneer er een verkeerd verwachtingspatroon door de klant is ontstaan over de diensten van Bodify.

 

Annulering en gemiste afspraken

Wanneer de klant een gemaakte afspraak met Bodify niet na kan leven wordt verwacht dat deze uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Wanneer annulering niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak geschiedt behoudt Bodify het recht om het verschuldigde bedrag te ontvangen. Wanneer een afspraak wordt gemist zonder (te late) annulering behoudt Bodify ook het recht om het verschuldigde bedrag te ontvangen.

 

Indien Bodify door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe met een week op. In overleg met de klant kan een andere datum worden vastgesteld.

 

Metingen of techniektrainingen die door toedoen van de klant geannuleerd of gemist worden, komen te vervallen. Na afloop van het Bodification programma heeft de klant geen recht om de gemiste metingen alsnog te ontvangen. Wanneer de klant alsnog een techniektraining wenst te ontvangen dient hiervoor betaald te worden.

 

Distributie van informatie

Wanneer een klant diensten bij Bodify afneemt wordt verwacht dat de klant de ontvangen diensten en/of producten op geen enkele wijze kopieert, verkoopt, publiceert, mededeelt of verspreid aan derden. Hierbij is enige sprake van coulance, bijvoorbeeld wanneer een training van Bodify wordt uitgevoerd met een trainingspartner die geen klant is van Bodify. Wanneer de klant echter ontvangen informatie verspreidt via bijvoorbeeld mail, social media, kopie of mondelinge communicatie behoudt Bodify wanneer hier noodzaak toe is het recht om de overeenkomst per direct te ontzeggen.

 

Aansprakelijkheid

-          Bodify verleent advies gericht op voeding, training, leefstijl en rust. Aan deze adviezen kunnen risico’s verbonden zijn, vooral wanneer de klant geen optimale gezondheidssituatie heeft. Bij navolging van het advies van Bodify in welke vorm dan ook kan de klant Bodify niet aansprakelijk stellen voor mogelijke directe of indirecte schadelijke gevolgen afkomstig van het gegeven advies. Wanneer de klant merkt op welke vorm dan ook schade op te lopen dient dit direct met de coach besproken te worden en dient voortzetting van het volgen van het advies gestopt te worden.

-          Bodify verleent adviezen maar vervult geen medische of therapeutische rol, daarom kan niet verwacht worden dat Bodify een ziektebeeld in welke vorm van ook kan verhelpen, vermijden of op kan lossen. De adviezen gegeven door Bodify zijn hier niet op gericht en zijn bedoeld voor mensen die hun fysieke prestatie, uiterlijk en gezondheid (preventief) willen verbeteren.

-          Bodify verleent advies om iemands prestatie, uiterlijk en/of gezondheid te verbeteren, maar kan hier geen garanties voor geven. Opvolging van de gegevens adviezen vereisen alsnog veel werk en discipline welke de klant zelfstandig uit moet voeren. Bodify kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten door de klant en biedt hier dan ook geen garantie voor.

-          Bodify is bij afname van Personal Training niet aansprakelijk wanneer er op welke wijze dan ook zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

-          Bij afname van een dienst of product wordt van de klant verwacht dat hij/zij zich volledig inzet voor het beoogde resultaat en hierbij de adviezen van Bodify naleeft en Bodify op de hoogte houdt over de progressie zoals wordt gevraagd bij aanvang van het programma. Wanneer dit niet wordt nageleefd kan de klant niet verwachten dat het resultaat wel zoals beoogd zal zijn.

 

Overmacht

-          Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Bodify, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Bodifyr waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

-          Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

-          Indien Bodify wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Bodify niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

-          Bodify heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

-          In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

 

Geheimhouding

-          Bodify is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

-          Indien Bodify op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Bodify zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Bodify niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

-          Gemaakte foto’s tijdens meetmomenten dienen enkel nut voor Bodify en zullen niet zonder toestemming van de klant op welke wijze dan ook gebruikt worden voor sociale uitingen, marketing of andere doeleinden.